Vilkår for bruk av Playforia

1. Generelt

2. Tjenestens innhold

3. Bruk av Tjenesten

4. Tredjepartsleverandører

5. Oppførsel ved bruk av Tjenesten

6. Personvern

7. Sikkerhet

8. Opphavsrett og andre bestemmelser om åndsverk

9. Garanti- og ansvarsbetingelser

10. Håndhevelse av loven ved tvister

11. Fritakelse fra vilkårene og dokumentsgyldighet

12. Hvordan kontakte Playforia?

1. GENERELT

Dette nettstedet (www.playforia.net, heretter omtalt som "Tjenesten") drives av Namida Diamond Factory Ltd., og tilbyr spill, aktiviteter og tjenester inkludert men ikke begrenset til Playforia og Playforia-produkter og -tjenester. Disse Vilkår for bruk av tjenesten inbefatter disse spillene, aktivitetene samt andre tjenester og all annen bruk av dette nettstedet av enhver bruker (heretter "Du") uavhengig av hans/hennes status.

Ved enhver bruk av Tjenesten aksepterer Du disse Vilkår for bruk av tjenesten. Dersom Du ikke aksepterer disse Vilkår for bruk av tjenesten tillates du ikke å benytte Tjenesten.

I tillegg til disse Vilkår for bruk av tjenesten kan enkelte deler av Tjenesten være underlagt egne vilkår, og ved enhver bruk av disse aksepterer du også slike eventuelle tilleggsvilkår. Dersom ikke annet er avtalt skriftlig mellom Deg og Playforia, kan Du kun bruke Tjenesten i personlige, ikke-kommersielle formål, og i samsvar med disse Vilkår for bruk av tjenesten samt andre relevante lover og regler. Disse vilkårene utgjør i den grad det er mulig den komplette avtalen mellom Deg og Playforia.

Playforia er et registrert varemerke for Namida Diamond Factory Ltd., et selskap med begrenset ansvar og reglement utarbeidet i henhold til det finske lovverket. Selskapets foretaksnummer er 18543118, VAT-nummer FI22616033. Kontoradresse er Vaikokatu 10A 00100 Helsinki, Finland (heretter referert til som Playforia). Andre varemerker, symboler og logoer som benyttes i Tjenesten kan være registrerte varemerker, symboler og logoer eid av Playforia eller våre samarbeidspartnere.

Playforia holder rettighetene til denne Tjenesten og forbeholder seg derfor retten til å oppdatere eller endre disse Vilkår for bruk av tjenesten når de finner det passende. Reviderte eller oppdaterte vilkår trer i kraft innen tredve (30) dager etter at endringene er gjort tilgjengelige og publisert. Du forplikter deg til å lese gjennom vilkårene med jevne mellomrom for å bli oppmerksom på slike endringer. Du har til enhver tid tilgang til oppdaterte vilkår ved å klikke på linken på forsiden. Bruk av tjenester etter tredve (30) dager etter at reviderte vilkår ble sendt Playforia blir ansett for en aksept av gjeldende oppdaterte vilkår. Dersom Du ikke aksepterer slike oppdateringer bes Du ikke benytte Tjenesten.

Playforia innehar papirkopi av de gjeldende Vilkår for bruk av tjenesten. Dersom en uenighet oppstår om hvilken avtale som gjelder vil papirkopien bli konsultert. Denne papirkopien vil være gjeldende foran alle andre versjoner av Vilkår for bruk av tjenesten.

Du er velkommen til å sende spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene eller avtalen via Playforias tilbakemeldingsskjema .

2. TJENESTENS INNHOLD

Tjenesten inkluderer, blant annet, flere single- og multiplayer-spill, informasjon og nyheter om tjenestene, chatterom og forum hvor brukerne kan diskutere tjenestene, og generell informasjon om brukerne (f.eks brukernavn, dato for siste innlogging og lignende). Tjenesten kan også inkludere informasjon om Deg som Du selv har sendt til Tjenesten, f.eks en presentasjon av Deg selv, chat-meldinger, bilder i galleriet og lignende). Playforia er ikke ansvarlig for innholdet i slik informasjon.

Tjenesten inkluderer også tredjeparts leverandører av annonser og annen informasjon. Playforia er ikke ansvarlig for innholdet i slik tredjeparts informasjon.

Bruk av deler av Tjenesten kan kreve betaling. Slik betaling, inkludert betalingsvilkår, vil være annonsert i forbindelse med, og før bruk av slike tjenester. Betalingstjenester kan betales med kredittkort, ved hjelp av mobiltelefon, ved forhåndsbetaling eller andre generelt aksepterte betalingsmetoder. De ulike betalingsmetodene tilbys av Playforias tredjeparts leverandører, og kan derfor være underlagt andre vilkår og regler.

Du gjøres herved oppmerksom på at Playforias betalingstjenester er elektroniske, og at kjøp av disse derfor ikke kan angres. Du kan ikke angre eller returnere en Tjeneste du har kjøpt.

Playforia står til ethvert tidspunkt fritt til å forbedre, forandre eller slette deler av tjenesten.

3. BRUK AV TJENESTEN

a. Bruk av Tjenesten uten registrering

Det er mulig å benytte seg av tjenestene uten registrering. I slike tilfeller kan Du bli bedt om å oppgi ett engangs brukernavn. Dette pseudonymet vil skille seg fra brukernavnene som nevnes i 3.b ved at det er markert med et symbol ~ (tilde). Du kan deretter benytte deler av tjenesten gratis uten å registrere deg.

Uten registrering kan brukeren benytte seg av de tjenestene Playforia har gjort tilgjengelig for slik bruk. Playforia forbeholder seg retten til å forbedre, forandre eller fjerne de deler av tjenesten som tillater bruk uten registrering. Disse delene kan også endres til å kun være tilgjengelig for registrerte brukere.

b. Playforia Online registrering

Deler av Tjenesten krever at Du oppretter en brukerkonto. Ved registrering vil Du bli bedt om å oppgi ditt navn, din adresse, e-postadresse, fødselsdato og annen personlig informasjon (heretter samlet omtalt som "Personlig informasjon"). Du vil også bli bedt om å velge et personlig brukernavn og passord. Tjenesten forbeholder seg retten til å stenge brukerkontoer som ikke har blitt aktivert via e-post innen 14 dager etter at de ble opprettet. Det er gratis å opprette en brukerkonto.

Du er inforstått med at all informasjon oppgitt i forbindelse med kontoen og spesifisert som offentlig er tilgjengelig for alle brukere. Playforia kan derfor ikke holdes ansvarlig dersom brukeren legger ut informasjon på sin konto som bryter med vilkårene. Playforia behandler Personlig informasjon slik det er omtalt i seksjon 6 ("Personvern"). Dette aksepterer Du ved å oppgi enhver form for Personlig informasjon.

Ditt passord er personlig og Du skal aldri oppgi ditt passord til en tredje part, eller gi en tredje part tilgang til ditt passord. Dersom passordet oppgis, gjettes, knekkes eller tilegnes på noe vis er ikke Playforia ansvarlig for noe misbruk eller ulovlig bruk av passordet eller Din brukerkonto. Enhver handling som utføres ved hjelp av bruk av Ditt passord, antas å være utført av Deg. Dersom du oppdager misbruk av Ditt passord eller Din brukerkonto skal du umiddelbart informere Playforia. Playforia star fritt til å avslutte kontoen dersom den blir misbrukt. Playforia kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap som følge av at en brukerkonto blir stengt.

Dersom Du ønsker å benytte delene av Tjenesten som krever registrering, må Du være over 13 år. Enhver bruk av Tjenesten av mindreårige, inkludert brukere over 13 år men allikevel mindreårige i følge gjeldende lover og regler, krever at vedkommende gjennomgår disse Vilkår for bruk av tjenesten sammen med sine foresatte. Mindreåriges bruk av betalingstjenester krever godkjennelse fra foreldre. Foreldre og/eller foresatte som tillater sine mindreårige å benytte Tjenesten holdes ansvarlig for deres handlinger og bruk av Tjenesten.

Gjennom å benytte Tjenesten aksepterer Du at informasjonen Du oppgir offentlig vil være tilgjengelig for alle brukere av Tjenesten. Du bærer selv risikoen ved å oppgi slik informasjon. Playforia kan ikke holdes ansvarlig for upassende informasjon eller misbruk av informasjon som publiseres av Deg på Tjenesten.

Dersom brukernavnet og/eller annen informasjon vedrørende kontoen på noen måte kan oppfattes som upassende, står Playforia fritt til å slette slik informasjon, anmode brukeren om å endre informasjonen eller avslutte kontoen.

c. Å avslutte Din konto

Du har rett til å avslutte Din konto. Dette gjør du ved å logge inn, gå til dine innstillinger under Min Side og klikk på "Slett din konto".

Avslutningen trer i kraft senest tjuefire (24) timer etter at brukeren har avsluttet kontoen. Brukeren er ansvarlig for kostnader relatert til Tjenesten og/eller tredjepartsleverandører. Å avslutte Din konto fritar deg ikke fra slike forpliktelser.

d. Stenging av inaktive brukerkontoer

Playforia forbeholder seg retten til å stenge og avslutte enhver brukerkonto som ikke har vært i bruk i løpet av de siste seks (6) måneder. Playforia er ikke forpliktet til å kompensere brukere for eventuelle ubenyttede Playpenger, poletter eller andre Playforiaprodukter tilknyttet avsluttede brukerkontoer. Brukernavn tilknyttet brukerkontoer som avsluttes kan umiddelbart tas i bruk av nye medlemmer. Playforia er ikke ansvarlig for eventuelle forvekslinger som følge av dette.

4. TREDJEPARTSLEVERANDØRER

Playforia kan tidvis legge ut informasjon eller annonser for tredjeparts websider på tjenesten. Playforia er ikke ansvarlig for innholdet på disse sidene eller for noen av tjenestene eller produktene disse sidene tilbyr. Før Du benytter slike tredjeparts websider eller tjenester skal du derfor gjøre deg kjent med de vilkår og regler som gjelder for disse.

Noen av disse websidene kan kreve separat betaling for tjenester. Playforia er ikke ansvarlig for slik betaling.

5. OPPFØRSEL VED BRUK AV TJENESTEN

Playforia, brukere og tredjepartsleverandører bidrar med innhold til tjenesten. Dette innholdet kan bestå av programvare, bilder, tekst, lyd og annen informasjon tilgjengelig via tjenesten. Playforia har ikke mulighet til å gjennomgå alt innhold før det publiseres på tjenesten. Playforia er derfor ikke ansvarlig for noe informasjon som kan støte eller på noen måte fornærme noen. Innholdet blir tidvis gjennomgått og enhver type informasjon som blir ansett for å være støtende, upassende eller har seksuelle hentydninger kan bli slettet fra tjenesten. Playforia kan ved slike anledninger sende en advarsel, eller i tilfeller med grove brudd avslutte medlemsskapet eller utestenge en bruker for en ubegrenset tidsperiode dersom han/hun har lagt ut slikt innhold på tjenesten.

Playforia står i slike tilfeller fritt til å fatte slike bestemmelser og er derfor ikke ansvarlig dersom slikt innhold ikke blir fjernet eller brukeren utestengt.

Dersom Du oppdager slikt innhold eller andre uvanligheter, bes Du om å vennligst rapportere dette via Playforias tilbakemeldingsskjema.

Du er personlig ansvarlig for Din bruk av og kommunikasjon via aktiviteter tilgjengelig hos tjenesten. Dette ansvaret inkluderer, men er ikke begrenset til, all kommunikasjon, tekst, bilder og lyder som brukeren legger ut på tjenesten. Du kan ikke på noen måte holde Playforia ansvarlig for og vil kompensere for enhver skade som resultat av slikt innhold.

Playforia finner at handlinger som beskrevet i våre retningslinger (under ofte stilte-spørsmål - vilkår),  bryter med vilkårene og vil resultere i konsekvenser:

Dersom Playforia ser at Du har brutt disse vilkårene, eller har benyttet Tjenesten til enhver form for ulovlige aktiviteter, står de fritt til å:

  1. gi Deg en advarsel
  2. utestenge Deg for en ubegrenset tidsperiode; eller
  3. avslutte Din brukerkonto

6. PERSONVERN

Siden ingen form for teknologi er fullstendig sikker, benytter Playforia etter beste evne systemer for å forhindre og minimere risikoen for urettmessig tilgang til og benyttelse av Personlig Informasjon utlevert av Deg. Playforia anbefaler allikevel at Du ikke utleverer eller publiserer Personlig Informasjon på Tjenesten. Playforia er ikke på noen måte ansvarlig for noe informasjon på tjenesten publisert av Deg, inkludert eventuell Personlig Informasjon utlevert i offentlige forum. Brukerne anerkjenner dette og vil kompensere for enhver skade som kommer som resultat av slikt innhold.

Playforia innhenter Personlig Informasjon når Du oppretter en brukerkonto på Tjenesten, og benytter all slik Personlig Informasjon for å gi Deg tilgang til tjenesten, inkludert å kommunisere med Deg, forbedre og utvikle Tjenesten, eller for å foreta markedsundersøkelser og analyser. Playforia vil ikke, dersom dette ikke er nevnt spesifikt, utlevere Din Personlige Informasjon til en tredjepart uten Ditt samtykke, med unntak av for å gjennomføre Dine eventuelle bestillinger. Playforia kan utlevere detaljert statistikk over Tjenestens brukere, salg, trafikk og relatert informasjon til tredjeparter, men slik statistikk vil ikke inneholde noen form for informasjon som kan identifisere Deg. I tillegg til den Personlige Informasjonen som innhentes når du oppretter en brukerkonto, kan Tjenesten benytte teknologi (for eksempel Google analytics og Java Script) som lar Playforia innhente teknisk informasjon som Din IP-adresse, Din datamaskins operativsystem, Din type nettleser og versjon, og detaljert informasjon om Din bruk av tjenesten så lenge du er innlogget. Playforia benytter dessuten Cookies for å behandle Dine brukerdata, Din forumaktivitet og visning av enkelte annonser. Du kan velge å ikke tillate Cookies i sikkerhetsinnstillingene i Din nettleser, men ved å gjøre dette vil du bli behandlet som en uregistrert bruker hver gang du laster en ny side på Playforia (for eksempel når du beveger deg fra en side til en annen, eller laster en side på nytt). All teknisk informasjon innhentes med formål å gjøre Tjenesten tilgjengelig for Deg og for å forbedre Din opplevelse av Tjenesten.

Personlig Informasjon utlevert til Playforia vil behandles av Playforia på servere kontrollert av Playforia og lokalisert i Finland, Tyskland, England og/eller Canada. I den grad Du utleverer Personlig Informasjon til Tjenesten gir Du også Ditt samtykke til at Playforia kan overføre slik Personlig Informasjon fra ditt hjemland og behandle slik Personlig Informasjon i ethvert av de ovennevnte landene. Dersom Du ikke godtar slik overføring av Din Personlige Informasjon til de ovennevnte landene eller mellom dem, må Du gi Playforia beskjed om dette. Dersom du ikke godtar slik overføring av Din Personlige Informasjon til de ovennevnte landene eller mellom dem, er det mulig at Du ikke vil kunne benytte Tjenesten.

Dersom Du har utlevert Personlig Informasjon til Playforia, har du til enhver tid rett til å be Playforia om å (i) fjerne slik Personlig Informasjon, (ii) rette eventuelle feil i Din Personlige Informasjon, inkludert å fjerne falsk, unødvendig eller utdatert informasjon, eller (iii) oppdatere Din Personlige Informasjon. Vennligst observer at ethvert krav om å fjerne Personlig Informasjon også vil avslutte Din brukerkonto.

Personlig Informasjon som utleveres gjennom Tjenesten til tredjeparts leverandører, for eksempel i forbindelse med betaling av varer og tjenester, behandles av den aktuelle tredjeparts leverandøren, ikke av Playforia. Playforia har derfor ikke kontroll over slik Personlig Informasjon, og anbefaler at Du gjør deg kjent med den aktuelle leverandørens vilkår for personvern før du utleverer Personlig Informasjon.

Du aksepterer automatisk å motta informasjon og nyhetsbrev per e-post fra Playforia.

7. SIKKERHET

Playforia benytter systemer som skal beskytte mot tap, misbruk og/eller uautorisert håndtering av informasjon som kontrolleres av Playforia, inkludert Din Personlige Informasjon. Disse systemene inkluderer, blant annet, en firewall som beskytter mot uautorisert tilgang til Playforias servere. Selv om Playforia etter beste evne forsøker å gjøre overføring av informasjon mellom Din datamaskin og Playforias servere sikker, garanterer Playforia ikke for sikkerheten ved å overføre informasjon til Playforia over internett eller andre elektroniske kanaler. Playforia tar ikke ansvar for ufrivillig offentliggjøring av Personlig Informasjon som følge av dette. I forbindelse med betalingstjenester, vil Playforia og/eller våre tredjeparts leverandører forsøke å beskytte overføring av kredittkortinformasjon gjennom standard SSL (secure socket layer) kryptering. Vær imidlertid oppmerksom på at enkelte deler av Tjenesten ikke er beskyttet av kryptering, for eksempel chatrom og/eller andre kommunikasjonskanaler, og Playforia anbefaler derfor at Du ikke oppgir Personlig Informasjon eller sensitiv informasjon i disse ikke-krypterte delene av tjenesten. Playforia har ikke kontroll over uvedkommendes tilgang til eller benyttelse av slik informasjon i disse delene av tjenesten.

Dersom en sikkerhetsfeil skulle føre til at Din Personlige Informasjon og/eller annen informasjon under Playforias kontroll blir gjort tilgjengelig for uvedkommende, vil Playforia informere Deg og andre berørte, umiddelbart og uten urimelig opphold, i samsvar med gjeldende lover og regler.

8. OPPHAVSRETT OG ANDRE BESTEMMELSER OM ÅNDSVERK

Størstedelen av tjenesten eies av Playforia og er beskyttet av loven om opphavsrett, varemerke og andre bestemmelser om åndsverk. Playforia tillater Deg en ikke-eksklusiv, begrenset rett til bruk av all programvare nødvendig for å spille spillene som tilbys på Tjenesten. Du skal ikke bruke, forandre, oversette, foreta omvendt utvikling av programvare eller på annen måte utnytte kildekoden for spillene eller andre tjenester tilbudt på Playforia, heller ikke viderelisensiere eller ta betalt for bruk av tjenestene, med mindre Playforia har gitt Deg skriftlig, eksplisitt tillatelse til dette.

Det er mulig at Tjenesten ikke vil være ensartet for alle platformer og at ytelse og enkelte tjenester som tilbys av Playforia kan variere avhengig av Din datamaskin og utstyr. Playforia er ikke ansvarlig for slike uregelmessigheter.

Playforia hevder ikke eierskap av Din kommunikasjon, tekst, bilder, lyder og andre bidrag til tjenesten. Du gir derimot Playforia rett til å bruke, kopiere, videreformidle, forbedre, slette, forandre eller på enhver måte benytte all kommunikasjon, tekst, bilder, lyder og andre bidrag til tjenesten over hele verden uten krav til royalties eller eksklusiv avtale om bruk.

Når Du oppgir informasjon på sin konto kan Du ikke benytte tekst, bilder eller annen informasjon som er eid av en tredjepart og beskyttet av tredjeparts opphavsrett eller andre bestemmelser om åndsverk. Dersom Du oppgir slik informasjon er ikke Playforia ansvarlig for eventuelle lovbrudd. Dersom en tredjepart retter et krav mot Playforia for slikt misbruk, kan Playforia på sin side rette krav mot Deg. Ethvert ansvar for eventuelle skader og kostnader, inkludert saksomkostninger og advokatsalær, tilfaller i sin helhet Deg.

9. GARANTI- OG ANSVARSBEGRENSNINGER

DET ER INFORSTÅTT ENIGHET MELLOM PLAYFORIA OG DEG AT ENHVER BRUK AV TJENESTEN, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NEDLASTING ELLER TILEGNING AV ENHVER FORM FOR INFORMASJON, INNHOLD ELLER ANNET MATERIALE FRA TJENESTEN, FOREGÅR PÅ DIN EGEN RISIKO. DU ER SELV ANSVARLIG FOR ENHVER TYPE SKADE PÅ DIN DATAMASKIN ELLER PROGRAMVARE SOM FOREKOMMER SOM RESULTAT AV BRUK AV TJENESTEN.

PLAYFORIA GIR INGEN GARANTIER KNYTTET TIL TJENESTEN OG BRUKEN AV DENNE. TJENESTEN OG TJENESTENE LEVERT AV TREDJEPARTS LEVERANDØRER TIL TJENESTEN ER LEVERT "AS IS", SOM DEN ER. PLAYFORIA KAN IKKE GARANTERE AT TJENESTEN MØTER DINE KRAV; AT TJENESTEN VIL VÆRE FEILFRI OG AT FEIL VIL BLI KORRIGERT; AT KVALITETEN PÅ PRODUKTER, TJENESTER, INFORMASJON ELLER ANNET MATERIALE KJØPT VIA TJENESTEN TILSVARER DINE FORVENTNINGER. PLAYFORIA KAN IKKE GARANTERE AT TJENESTEN ER ÅPEN FOR BRUK TIL ENHVER TID OG PÅ ETHVERT STED. PLAYFORIA KAN NÅR SOM HELST ELLER TIDVIS ENDRE ELLER LEGGE NED, MIDLERTIDIG ELLER PERMANENT, TJENESTEN ELLER DELER AV TJENESTEN UTEN Å INFORMERE DEG.

PLAYFORIA GARANTERER IKKE AT TJENESTEN ELLER INFORMASJON GJORT TILGJENGELIG GJENNOM TJENESTEN ER KORREKT ELLER PÅLITELIG.

IKKE I NOE TILFELLE SKAL PLAYFORIA HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP ELLER ØDELEGGELSE AV DATA, TAPT INNTEKT ELLER TJENESTEAVBRUDD SOM FØLGE AV BRUK AV TJENESTEN ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BENYTTE TJENESTEN, UAVHENGIG AV OM PLAYFORIA ER KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.  

AS SOME JURISDICTIONS MAY NOT ALLOW EXCLUSION OF CERTAIN WARRANTIES OR LIMITATION OF LIABILITY, THE ABOVE LIMITATIONS AND EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. IN THIS CASE PLAYFORIA’S TOTAL AGGREGATE LIABILITY FOR ANY DAMAGES AND EXPENCES ARISING OUT OR RELATING TO THESE TOS, THE SITE AND SERVICES IS LIMITED TO THE GREATEST EXTENT PERMITTED BY LAW, OR TO TEN EUROS (10 €), WHICHEVER IS LESS

10. HÅNDHEVELSE AV LOVEN I TVISTER

Brukeravtalen og forholdet mellom brukeren og Playforia skal håndheves av finsk lovverk. Alle tvister som oppstår som følge av denne avtalen mellom bruker og Playforia skal avgjøres av Helsingfors Tingrett, Finland.

11. FRITAKELSE FRA VILKÅRENE OG DOKUMENTSGYLDIGHET

Dersom Playforia ikke håndhever vilkårene i brukeravtalen, skal dette ikke tolkes som en fritakelse fra disse vilkårene eller retningslinjene. Dersom noen del av brukeravtalen finnes å være ugyldig av en rettslig myndighet, er brukeren og Playforia likevel enige om at retten skal forsøke å se partenes intensjoner som reflektert i vilkårene, og de øvrige vilkårene i brukeravtalen består med ubegrenset effekt.

Deloverskriftene i brukeravtalen er kun til for brukerveiledning og har ingen rettslig eller bindende effekt.

12. HVORDAN KONTAKTE PLAYFORIA?

Enhver henvendelse til Playforia skal gjøres på følgende måter: Gjennom ordinær post sendt til Namida Diamond Factory Ltd., Mikonkatu 10A, 00100 Helsinki, Finland eller gjennom telefax til nr. +358 9 698 0038, telefon til nr. +358 9 2316 5172. Kundesupport er kun tilgjengelig online gjennom Playforias tilbakemeldingsskjema.

Disse tjenestevilkårene ble publisert 20. oktober 2011 of oppdatert 23. november 2015.